2016/11/01

کد های پایه html

کد های پایه html برای معرفی کد های پایه html ابتدا باید بدانیم که  html  چیست و به چه معناست. Html: زبان استاندارد طراحی صفحات وب […]
2016/10/22

زبان سمت سرور چیست؟

زبان سمت سرور چیست؟ زبان سمت سرور چیست؟ کلاً زبان های برنامه نویسی در حوزه وب به دو دسته تقسیم می سوند . زبان های سمت […]
2016/10/22

html چیست؟؟؟

html چیست؟؟؟ html چیست؟؟؟ html یک زبان برنامه نویسی است که از آن بیشتر برای ساخت سایت های ایستا استفاده می شود . البته خود واژه […]